Transcripción de Audios

Transcripción de Audios

Desde: 20 USD - $ Online, VE
Transcripción de audio a texto en formato word o pdf.